Statut - Wałbrzyskie WOPR:: kur na ratownika wodnego, kury nurkowania.

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

Zobacz również > Zarząd

STATUT
WAŁBRZYSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej Wałbrzyskie WOPR, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie Medycznym i innych przepisów oraz niniejszego statutu.
§ 2
Wałbrzyskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej.
§ 3
Wałbrzyskie WOPR może być członkiem innych organizacji krajowych i terenowych, zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa ludzkiego na wodzie działających w ratownictwie wodnym.
§ 4
Terenem działania Wałbrzyskiego WOPR jest obszar w granicach administracyjnych powiatu Grodzkiego i Ziemskiego Wałbrzych, a siedzibą miasto Wałbrzych.
§ 5
Wałbrzyskie WOPR posiada osobowość prawną.

Wałbrzyskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy WOPR. Do prowadzenia swoich spraw Wałbrzyski WOPR może zatrudniać pracowników.
§ 6
Wałbrzyskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Wałbrzyskiego WOPR przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.
§ 7
Wałbrzyskie WOPR koordynuje i wspiera działalność drużyn WOPR na terenie swojego działania, będących w jego strukturach organizacyjnych. Wałbrzyskie WOPR może przyjmować do swych szeregów inne podmioty działające w ratownictwie wodnym.
Wałbrzyskie WOPR może być członkiem władz i organizacji działających na danym terenie, zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa ludzkiego na wodzie. Wałbrzyskie WOPR może rozszerzyć swoją działalność statutową na obiekty, urządzenia wypoczynkowe, sportowe, rekreacyjne i turystyczne położone nad wodą oraz na kąpieliskach i pływalniach zlokalizowanych poza rejonem działania prawem przypisanym, na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego.
§ 8
Wałbrzyskie WOPR może używać sztandaru, bandery, odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Wałbrzyskie WOPR używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe", a po środku równoramienny krzyż na tle kotwicy. Wałbrzyskie WOPR używa pieczęci podłużnej o treści: "Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Zarząd Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego Wałbrzych" z podaniem adresu siedziby Zarządu.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9
Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i w kąpieliskach morskich.
§ 10
WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
• organizowanie wodnej służby ratowniczej,
• współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego,
• udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach śródlądowych,
• programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
• ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
• występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą,
• wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
• dokonywanie przeglądu kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
• prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych,
• nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji (wg Instrukcji Szkoleniowej ZG WOPR),
• nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
• egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
• uczestniczenie w pracach badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
• opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym,
• krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
• popularyzowanie celów statutowych,
• wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
• prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
• świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
• prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych,       

• rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
§ 11
Realizacja celów stowarzyszenia prowadzona jest poprzez inicjowanie lub włączanie się w charakterze uczestnika w toczące się postępowanie administracyjne w sprawach objętych statutowymi działaniami stowarzyszenia, jak również reprezentowania interesu publicznego osób fizycznych wszczynanych lub toczących się  postępowaniach cywilnych i karnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 12
Członkami Wałbrzyskiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 13
Członkowie Wałbrzyskiego WOPR dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 14
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się statutowymi celami WOPR, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia i została przyjęta przez właściwy zarząd. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nieletnia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Młodzież szkolna obowiązana jest posiadać zgodę szkoły na udział w statutowej działalności WOPR.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz Wałbrzyskiego WOPR.
§ 16
Osoba prawna działa w Wałbrzyskim WOPR przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmują wszystkie jednostki.
§ 17
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego. Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Delegatów Wałbrzyskiego WOPR na wniosek Zarządu. Prezesem honorowym może być osoba, po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla Wałbrzyskiego WOPR. Godność Prezesa Honorowego nadaje Zebranie Delegatów Wałbrzyskiego WOPR.
§ 18
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą do właściwej jednostki terenowej.
§ 19
Członek zwyczajny ma prawo:
• wybierać i być wybieranym do władz WOPR,
• uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez WOPR,
• korzystać ze środków i pomocy WOPR,
• nosić odznaki organizacyjne,
• zaskarżać uchwały i orzeczenia władz WOPR. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała,
• zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem WOPR.
Członkowie nieletni mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz WOPR po ukończeniu 16-go roku życia.
Członkowi zwyczajnemu do czasu uzyskania pełnoletności nie wolno:
• wykonywania funkcji, które mogłyby zagrozić jego bezpieczeństwu osobistemu,
• pełnienia samodzielnie funkcji ratownika,
• pełnienia funkcji kierowniczych we władzach wałbrzyskiego WOPR.
§ 20
Członek zwyczajny ma obowiązek:
• uczestniczenia w pracach WOPR oraz propagowania jego celów i programu,
• przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz WOPR,
• opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w WOPR.
§ 21
Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w statucie. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.
§ 22
Członkostwo w Wałbrzyskim WOPR ustaje na skutek:
• dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WOPR zgłoszonej na piśmie,
• śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
• skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące,
• wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej w przypadkach: naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę WOPR oraz pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
• rozwiązania się Wałbrzyskiego WOPR.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Komisja Dyscyplinarna zobowiązana jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
Ponowne przyjęcie do WOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. I pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
JEDNOSTKI TERENOWE I ICH WŁADZE


§ 23
Dla realizacji zadań wynikających ze statutu, Zarząd powołuje i przyjmuje jednostki terenowe oraz inne podmioty działające na terenie działania Wałbrzyskiego WOPR, a mające w swym statucie ochronę życia ludzkiego w akwenach wodnych.
Wałbrzyskiemu WOPR podporządkowane są wszystkie struktury organizacyjne WOPR działające na terenie prawem przypisanym tj. w granicach administracyjnych powiatów grodzkiego i ziemskiego Wałbrzych.
Rozwiązanie jednostki terenowej lub wykluczenie innego podmiotu z WOPR następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach :
• zaprzestania działalności,
• złożenia wniosku o rozwiązanie jednostki terenowej ,
• złożenie wniosku o wystąpienie z Wałbrzyskiego WOPR.
§ 24
Władze jednostki terenowej -drużyny WOPR określa rozdział XI §63 statutu Wałbrzyskiego WOPR.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WAŁBRZYSKIEGO WOPR

§ 25
• Walne Zebranie Delegatów,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja Dyscyplinarna,

ROZDZIAŁ VI
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW


§ 26
Najwyższą władzą Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego jest:
• Walne Zebranie Delegatów.
§ 27
Delegaci wybierani są na zebraniach drużyn Wałbrzyskiego WOPR w stosunku: 1 delegat na 5 członków. Mandat delegata otrzymują osoby, które uzyskały największą ilość głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
§ 28
Kadencja delegata trwa 5 lat.
§ 29
Wygaśnięcie mandatu delegata:
• dobrowolne zrzeczenie się mandatu przez delegata,
• śmierć delegata,
• utrata członkostwa w Wałbrzyskim WOPR,
• skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia praw publicznych.
§ 30
W wypadku wygaśnięcia mandatu, mandat delegata otrzymuje osoba zgłoszona na zebraniu, która uzyskała kolejną największą ilość głosów.
§ 31
Walne Zebranie Delegatów może być:
• Zwyczajne:
• sprawozdawczo-wyborcze,
• sprawozdawcze,
• Nadzwyczajne
• zwołane dla spraw o szczególnym znaczeniu.
§ 32
Do Walnego Zebrania Delegatów należy:
• uchwalanie programów działania,
• wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz,
• wybór i odwołanie delegatów i reprezentantów na Zjazdy ponad strukturalne,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
§ 33
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
• z głosem stanowiącym -członkowie zwyczajni -delegaci,
• z głosem doradczym -członkowie władz WOPR, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście .
§ 34
Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 35
Nadzwyczajne Zebranie delegatów zwołuje Zarząd:
• z własnej inicjatywy,
• na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.
Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Zebrania delegatów w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD

§ 36
Zarząd kieruje działalnością WOPR na terenie swego działania, zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.
§ 37
Zarząd składa się z prezesa oraz 7-15 członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona : Prezesa Zarządu ,V -ce Prezesa d/s Organizacyjnych, V -ce Prezesa d/s Szkoleniowych, Sekretarza Zarządu, Skarbnika oraz Prezydium w składzie 5-7osób.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd może powołać zespoły/ komisje pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§ 38
Prezes Zarządu reprezentuje interesy Wałbrzyskiego WOPR przed:
• stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i terenowymi działającymi w ratownictwie wodnym,
• organami rządowymi i samorządowymi, oraz innymi podmiotami organizacyjnymi i gospodarczymi.
Prezes Zarządu obowiązki określone wyżej, może powierzyć członkom Prezydium Zarządu -każdemu w/ g właściwości .
§ 39
Zaciąganie zobowiązań majątkowych może następować na podstawie uchwały Zarządu Wałbrzyskiego WOPR.
Do czynności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych podejmowaniem zobowiązań finansowych uprawnieni są:
• Prezes
• V- ce Prezes
• Skarbnik
• Księgowy
§ 40
Do zakresu działania Zarządu należy:
• wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów i Zarządu oraz określenie szczegółowych kierunków działania,
• powoływanie i rozwiązywanie drużyn WOPR,
• uchwalenie budżetu i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
• kierowanie drużynami WOPR,
• reprezentowanie jednostki terenowej na zewnątrz,
• zarządzanie majątkiem własnym i przydzielonym przez inne podmioty w ramach posiadanych pełnomocnictw,
• organizowanie działalności gospodarczej,
• zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
• przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie i wykluczanie,
• prowadzenie ewidencji członków,
• zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami,
• wnioskowanie o nadanie członkom odznaczeń,
• uchwalenie wniosku o rozwiązanie jednostki,
• zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
• składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów.
§ 41
W okresie między posiedzeniami Zarządu jednostką Wałbrzyskiego WOPR kieruje Prezydium Zarządu, z zakresem działania określonym dla Zarządu.
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów określa regulamin.
§ 42
Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
• wykonywanie uchwał Zarządu,
• przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
• koordynowanie działalności i nadzorowanie jednostek terenowych,
• powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ VIII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 43
Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu.
§ 44
Komisja Rewizyjna składa się z 5 -7 członków, którzy na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z prawem, statutem i uchwałami władz nadrzędnych,
• współpraca z organami kontroli zewnętrznej prawem przypisanymi,
• przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
• zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem, statutem i uchwałami władz nadrzędnych,
• przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności i przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 46
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz w roku.
§ 47
Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 48
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR.
§ 49
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

ROZDZIAŁ IX
KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 50
Komisja Dyscyplinarna jest władzą powołaną do:
• rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę WOPR,
• rozstrzyganie spraw i zatargów wynikłych między członkami WOPR.
§ 51
Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 -7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie własnego regulaminu i orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie co najmniej trzech członków.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach WOPR.
Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Delegatów.
§ 52
Komisja Dyscyplinarna może wymierzyć karę zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym Wałbrzyskiego WOPR.

ROZDZIAŁ X
DRUŻYNY WOPR

§ 53
Drużyna WOPR działająca na określonym terenie lub akwenie wodnym jest podstawową jednostką WOPR.
W skład drużyny WOPR wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych.
Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi jednostki terenowej.
Powołanie drużyny odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.
Drużyna WOPR wybiera kierownika spośród swoich członków.
Wybór kierownika drużyny WOPR odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 54
Do zadań drużyny WOPR należy:
• realizowanie celów statutowych w rejonie odpowiedzialności,
• udzielanie pomocy w wodzie,
• współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi w rejonie odpowiedzialności,
• prowadzenie działań profilaktycznych na akwenie lub grupach akwenów znajdujących się w rejonie odpowiedzialności,
• propagowanie przepisów i zachowań obowiązujących na wodach i w obiektach,
• organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków.
• podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym,
• organizowanie i strzeżenie kąpielisk,
• wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie,
• organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętność pływania.
§ 55
Kadencja władz drużyny WOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Uchwały władz drużyny WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz WOPR w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 ilości członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ XI
MAJĄTEK I FUNDUSZE WOPR


§ 56
Majątek Wałbrzyskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 57
Źródłami powstawania majątku WOPR są:
• wpłaty, wpisowe i składki członkowskie,
• dochody z nieruchomości i ruchomości,
• dotacje i subwencje,
• darowizny, zapisy i składki,
• wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
• dochody z ofiarności publicznej,
• dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 58
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§ 59
Wałbrzyski WOPR może tworzyć Spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ XII
ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE


§ 60
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Wałbrzyskiego WOPR przez Walne Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania mogą być przedmiotem wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 61
Statut Wałbrzyskiego WOPR oraz jego zmiany wchodzą w życie po wydaniu postanowienia Sądu Rejestrowego.
§ 62
Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, prawo o stowarzyszeniach podlega procedurze rejestru we właściwym terytorialnie Sądzie Rejestrowym.
§ 63
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego i wpisaniu do rejestru stowarzyszeń Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskuje osobowość prawną.
--------------------
Statut Wałbrzyskiego WOPR zatwierdzony został uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków WOPR Oddziału w Wałbrzychu 26 stycznia 1999 roku.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego